ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 043-770525 , 043-770148  และ email : nongjig@outlook.co.th/nongjig227@gmail.com

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอวจิก คืออะไรคะ

ตอบ: ” เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ควบคู่กับ การพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน   และสิ่งแวดล้อม ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.