ตำบลหนองจิก

ประวัติความเป็นมา

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ยกฐานะจากสภาตำบลหนองจิก ตามประกาศประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ให้มีสถานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ตั้งแต่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบัน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  แบ่งส่วนราชการออกเป็น   7  ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  กองคลัง   กองช่าง  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนสวัสดิการสังคม  ส่วนส่งเสริมการเกษตร   และส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

  1. สภาพทั่วไป
    • ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  ตั้งอยู่เลขที่  227  หมู่ที่  9  ถนนบรบือ-วาปีปทุม  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบรบือ และระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบรบือประมาณ  3  กิโลเมตร

                              ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลบรบือและตำบลหนองโก 

                              ทิศใต้   ติดต่อกับ  ตำบลกำพี้และตำบลหนองม่วง

                              ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลหนองม่วงและตำบลโคกก่อ  อำเภอเมือง

                             ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลบรบือและตำบลหนองสิม

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 58.345 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,465.7  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ำสลับที่ราบลุ่ม    มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150  –  200  เมตร   พื้นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนา  บริเวณที่ราบสูงเหมาะสำหรับการทำไร่  เช่น  ทำไร่ มันสัมปะหลัง  เป็นต้น

  • เนื้อที่

มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ     58.345  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ    36,465.71   ไร่

  • ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ำสลับที่ลาบลุ่ม  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150  –  200  เมตร   พื้นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนา เช่น  ข้าวหอมมะลิ  บริเวณที่ราบสูงเหมาะสำหรับการทำไร่  เช่น  ทำไร่  มันสัมปะหลัง  เป็นต้น

 

  • จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  มีหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  20 หมู่

 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้