นายก

บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายสิทธิพงค์  ค้าเจริญ  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

 


เจตนารมณ์ในการทำงาน

พ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับ เมื่อผมได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ซึ่งเป็นภาระที่ผมต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น กระผม นายสิทธิพงค์  ค้าเจริญ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกและคณะผู้บริหารของกระผม ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งผมได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน กระผมจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของกระผมและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

 1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทนในการทำงาน
 2. ต้องดูแลประชาชน อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
 3. ต้องบริหารงานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาน
 4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
 5. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  และสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน   มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว  ชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สามารถพึ่งตนเองได้   ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นธรรมาภิบาล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กร
 3. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยสารพิษ
 4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนการส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
 5. พัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 6. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน ให้สามารถดูแลตนเอง และครอบครัว
 7. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 8. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อการให้บริการที่ดี
 10. ส่งเสริมการบริหารจัดการ องค์กรภาคประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมาย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ประชาชนได้รับการบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
 2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ประชาชนได้รับการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 5. เป็นองค์กรที่มีการบริการจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
 6. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-พัฒนา  ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

-พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และท่อหรือรางระบายน้ำ

ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

-พัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

-ส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

-จัดสวัสดิการแก่ประชาชน

-พัฒนาระบบการสาธารสุข

-ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

-ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

-ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

-พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

-ส่งเสริมการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-พัฒนาระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

-ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ

– พัฒนาระบบการบริหารการคลังให้มีประสิทธิภาพ

– จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

– พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

– พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

– พัฒนาการเมืองท้องถิ่น


 สรุป

จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายสิทธิพงค์  ค้าเจริญ มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

พ่อแม่พี่น้องครับพร้อมแล้วครับ “ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคตตำบลหนองจิกแห่งความสุขร่วมกัน” ขอขอบพระคุณครับ