<

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

 

  1. สภาพทั่วไป
    • ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  ตั้งอยู่เลขที่  227  หมู่ที่  9  ถนนบรบือ-วาปีปทุม  ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบรบือ และระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบรบือประมาณ  3  กิโลเมตร

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ตำบลบรบือและตำบลหนองโก

ทิศใต้          ติดต่อกับ  ตำบลกำพี้และตำบลหนองม่วง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลหนองม่วงและตำบลโคกก่อ  อำเภอเมือง

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลบรบือและตำบลหนองสิม

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 58.345 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,465.7๑  ไร่

  • เนื้อที่

มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 58.345  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ    36,465.71   ไร่

  • ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ำสลับที่ลาบลุ่ม  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150  –  200  เมตร   พื้นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนา เช่น  ข้าวหอมมะลิ  บริเวณที่ราบสูงเหมาะสำหรับการทำไร่  เช่น  ทำไร่  มันสำปะหลัง  เป็นต้น

  • จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  มีหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  20 หมู่ อยู่ในเขต อบต.เต็มพื้นที่ ตามหมู่บ้านดังนี้

   หมู่ที่

      ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
รวม

1

บ้านหนองจิก 370 338 708

240

2 บ้านซองแมว 342 330 672 201
3 บ้านดอนบม 245 271 516 164
4 บ้านหนองแก 277 308 585 244
5 บ้านเหล่าโพธิ์ 161 166 327 81
6 บ้านหัวนา 308 293 602 240
7 บ้านไชโย 182 194 382 107
8 บ้านคูแคน 191 188 378 124
9 บ้านค้อ 377 375 752 282
10 บ้านโคกลี่ 222 225 447 145
11 บ้านหนองแปน 383 358 741 274
12 บ้านสว่าง 211 208 420 155
13 บ้านโนนอุดม 153 144 297 115
14  บ้านโพธิ์ทอง 208 193 402 118
15 บ้านหนองแก 136 122 258 72
16 บ้านดอนบมเหนือ 213 218 431 141
17 บ้านโคกสำราญ 167 165 332 106
18 บ้านหนองอุดม 174 187 361 80
19 บ้านโนนทอง 146 152 288 75
20 บ้านหัวนา 131 136 267

81

4,608 4,575 8,184 3,078

ประชากรทั้งสิ้น    จำนวน  9,1๘๔  คน  จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น  ๓,๐๗๘  ครัวเรือน

ชาย    จำนวน  4,60๙  คน

หญิง   จำนวน  4,5๗๕  คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย    157.15  คน/ตารางกิโลเมตร

 

facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

https://www.facebook.com/nongjig.go.th/?fref=ts