กุมภาพันธ์ 23 2016 0comment

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552 มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก และโดยอนุมัติของนายอำเภอบรบือ อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิกในวันและเวลาราชการ

Download (PDF, 158KB)

admin