มิถุนายน 20 2019 0comment

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ขยะและวัสดุอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ

admin